Wydanie kodów AuthInfo

W ostatnim okresie na rynku domen zintensyfikowało swoją działalność wiele firm pomagających Abonentom w zmianie rejestratora, między innymi poprzez przesyłanie Abonentom procedur ułatwiających uzyskanie kodu Authinfo u obecnego rejestratora. Zdarzają się także próby uzyskiwania kodów Authinfo przez pracowników firm pozyskujących Klienta, a nie przez samego Abonenta.

Zgodnie z regulaminami rejestrów nadrzędnych, obowiązkiem rejestratora jest niezwłoczne wydanie kodu Authinfo, zgodnie z wolą Abonenta. Jednak, między innymi w celach zwiększenia bezpieczeństwa domen Abonentów, większość rejestratorów działających na rynku domen polskich wprowadziło procedurę dodatkowej weryfikacji podmiotu występującego o wydanie kodu Authinfo.

1. Usługodawca wydaje kody Authinfo na podstawie poprawnie wypełnionego formularza „Wniosek o wydanie kodu Authinfo”, uzyskanego przez Abonenta od Partnera CSP a następnie:

a. przesłanego przez Abonenta listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy lub

b. przesłanego przez Abonenta z autoryzowanego adresu email w formie skanu dokumentów na adres mailowy Usługodawcy wskazany w formularzu lub

c. po otrzymaniu wiadomości elektronicznej od Partnera CSP zawierającej w formie załącznika prośbę Abonenta o wydanie kodów Authinfo skierowaną do Partnera CSP z autoryzowanego adresu email wraz z odpowiednimi dokumentami.

2. Poprawnie wypełniony formularz musi:

a. zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta lub osobę umocowaną do jego reprezentowania;

b. w przypadku pełnomocnictwa – zawierać odpowiednio poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa;

c. zawierać załącznik w postaci dokumentu potwierdzającego status Abonenta:

- dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – kopię dowodu tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi;

- dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej,

- dla spółek cywilnych – kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON;

- dla spółek handlowych – kopię aktualnego odpisu KRS;

- dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ – kopię aktualnego odpisu KRS;

- dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego – odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru.

d. zawierać unikalny numer partnera CSP obsługującego Abonenta.

3. Usługodawca wydaje kod Authinfo w formie elektronicznej na autoryzowany adres email Abonenta w ciągu 7 dni od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza i otrzymania od Partnera mailowego potwierdzenia o rozpoczęciu procedury.

4. Usługodawca zastrzega sobie bezpośrednie wskazanie procedur i wydanie Abonentowi formularza służącego do wydania kodów Authinfo w przypadku braku mailowego kontaktu  Usługodawcy z Partnerem przez kolejne 3 dni robocze.

  • kod authinfo
  • 0 Użytkowników uważa tą odpowiedź za użyteczną
Czy odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

Jak zdobyć kod e-cesji domeny krajowej

Aby dokokonać zmiany właścicela domeny krajowej (.pl, com.pl itp)  wewnątrz firmy BOOST, należy...

E-cesja domeny krajowej

Aby dokonać e-cesji wewnątrz firmy BOOST należy posiadać kod e-cesji. Nie masz go? Tutaj...