Ostatnia aktualizacja: 1/8/2018Regulamin

Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia zawarte w poniższym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Operatorem świadczącym usługi jest spółka Dedibox Solutions LLC z siedzibą w 16192 Coastal Highway, 19958 Lewes, Delaware, United States, określany w dalszej części regulaminu jako Operator lub Boost.pl

3. Regulamin ten określa zakres, oraz warunki wykonywania usług przez Operatora, prawa i obowiązki Operatora i Abonenta, a także zasady ich wzajemnych rozliczeń finansowych.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem iż Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz akceptuje jego postanowienia.

5. Akceptując Regulamin Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez boost.pl, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora, zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

6. Operator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach internetowych boost.pl. W przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usług serwera wirtualnego, Abonent ma prawo do wniesienia pisemnego sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu, oraz do pisemnego odrzucenia oferty i utrzymania wykupionych usług na dotychczas obowiązujących zasadach, do końca bieżącego okresu abonamentowego usługi.


Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługodawcy

1. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z ofertą, oraz Regulaminem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.

2. Operator gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,5 % w skali miesiąca. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, boost.pl po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgłoszonej przez Abonenta, zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 5 dni za każde rozpoczte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw. Operator nie będzie w inny sposób ponosił odpowiedzialności za niedostępność usługi.

3. Operator zobowiązuje się poinformować Abonenta o terminach planowanych przerw technicznych w świadczeniu usług z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem.

4. Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonywane przez Operatora odpłatnie.

5. Operator gwarantuje, iż łączny czas trwania przerw technicznych po stronie sieci w czasie roku kalendarzowego nie będzie dłuższy niż 72 godziny, a czas jednorazowej przerwy konserwacyjnej nie przekroczy 12 godzin.

6. Dostępność usług oznacza wg Operatora widzialność poszczególnych usług na pierwszym routerze poza siecią Operatora.

7. Gwarantowany czas reakcji Operatora oznacza maksymalny okres czasu, który może upłynąć od momentu zauważenia awarii przez Operatora, lub otrzymania zgłoszenia awarii od Abonenta, do momentu podjęcia działań przez Operatora zmierzających do naprawienia usterki. Czas ten nie może przekroczyć 4 godziny od zgłoszenia/zauważenia usterki. Czas reakcji nie jest równoznaczny z czasem usunięcia zgłoszonej przez Abonenta awarii.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych Abonenta.

9. Operator ma prawo do rozwiązania umowy bez zwrotu należności za niewykorzystany okres abonamentowy w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu przez Abonenta, w tym także z powodu działania Abonenta na szkodę innych klientów firmy (np. poprzez nadmierne wykorzystanie zasobów serwera, warez, spam, skrypty pozwalajace na nieautoryzowany dostęp do zasobów serwera oraz poważne luki wykryte w oprogramowaniu wykorzystywanym przez klienta).


Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Abonenta

1. W trakcie rejestracji usługi Abonent jest zobowiązany do podania zgodnych z rzeczywistością danych osobowych. Zobowiązany jest również do informowania Operatora o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację usługi.

2. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności. W przypadku opóźnienia, Boost.pl może wyłączyć usługę, a po 30 dniach od braku płatności usunąć ją całkowicie.

3. W przypadku gdy domena wygaśnie, koszt odnowienia domeny zostanie powiększony o opłatę za odzyskanie domeny z kwarantanny.

4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnianych przez Operatora usług.

5. Zabronione jest wykorzystywanie usług Operatora do wykonywania działać stanowiących czyny zabronione (np. przesyłana będzie korespondencja o charakterze masowym tzw. SPAM).

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Abonentem a Operatorem, których nie uda się rozwiązać polubownie na drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Operatora.

3. W przypadku usług: serwery dedykowane, serwery wirtualne (VPS), pozycjonowanie oraz administracja serwerami dedykowanymi/vps, klient może w każdym momencie wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Masz pytania?

Nasza pomoc techniczna działa 24/7

+48 505 999 939 pomoc@boost.pl Wyślij wiadomość